โหมโจ๊มปีใหม่ไต 2104 ႁူမ်ၸူမ်းပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႔ ၼီႈ

0 ความคิดเห็น

                         
                                            ၵွင်းမူးၵၴင်းဝတ်ႉၾၰႉဝိင်းဢိၼ်း


                            သၢႆလုိတ်ႈတႆး လၢတႈ်ၵႂၢမ်းတႆး ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆႈ ႁၵ်ႉၶူိဝ်းတႆးၶႃႈႉႉႉ
                                            ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသူိဝ်းပီမႂ်ႇ-တီႈလႅၼ်လိၼ်ၵဵင်းမႂ်ႇၸုိင်ႈထႆး

                                                ဢွၼ်ႇၸၢႆးယိင်းဝဵင်းဢိၼ်း-ၵႃႈၼူၵ်ႉၵိင်ႇၵႃႇလႃႇ

တၢင်းၼုင်ႈတႆးမူိင်းႄၶႇ

 
တၢင်းၼုင်ႈတႆးလူင်

 
တၢင်းၼုင်ႈတႆးလူိ်ဝ်ႉ
 
                                                          တၢင်းၼုင်ႈ တးႆထႆး


                                                        တၢင်းၼုင်ႈတႆးၼူိဝ်

                                                       တၢင်းၼုင်ႈ လီးေသႃး

                                                         တၢင်းၼုင်ႈ တႆးမၢဝ်း


                                                           တၢင်းၼုင်ႈပႃႉဢူိဝ်း

                        ၽူႈယႂ်ႇမီးပူၼ်ႈၽွၼ်းထွတ်ႈၶႅမ်ႉႁၢင်ႈဝႆႇပဵၼ်တီႈမႆတွင်းမူိဝ်ႈပီမႂ်ႇ[႒႑႐႔]


                                 ၸုမ်းၵုမ်ႇႄမႈႁူိၼ်းၼုမ်ႇထွၵ်ႈၶႅမ်းႁၢင်ႈဝႆႉႁဵတ်းတီႈမႆတွင်း


                                          တၢင်းၼုင်ႈ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၼႆးၸုိင်ႈတႆးတၢင်းလၢႆ
 
ဝၼ်းလုတ်ႈဢွၼ်ႇ ႑

                                                      ဝၼ်းလုတ်ႈဢွၼ်ႇ ႒
                                                    ဝၼ်းလုတ်ႈဢွၼ်ႇ ႓
                                                    ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမူၼ်ႈ"သူိဝ်း"

                                            ဝၼ်းလုတ်ႈဢွၼ်ႇႁွင်ႉၵၢႂမ်းမူၼ်ႈသူိဝ်း

                                                 တၢင်းၵႃႈယိင်းဢွၼ်ႇႁၢင်ႈလီ

สวัสดี မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

1 ความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับจาก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดฟ้าเวียงอินทร์

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈပီႈၼွင့်တႆး

ၼႆ့ပဵၼ် ၿလွၵ့်ငဝ်ႈငုၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ဝတ့်ၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၶႃႈေဢႃႈ၊

မီႈတၢင်ႈၶႆႈၸႂ်သင်ေၵႃႈၾၢၵ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၾၢႆႇတႆးဝႆ့လႆႈယူႇၶႃႈ။


ၵပ်းသုိပ်ႇလႆႈတီႈမႆၽူင်း- 0817069847

Email: fahweng007@gmail.com